Privacy statement

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Accent Covebo Group B.V en alle aan haar  gelieerde ondernemingen (hierna: Covebo).

ALGEMEEN

Covebo verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene. Covebo verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van Covebo.

OMGANG MET EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Covebo geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. Covebo behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. Covebo streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past Covebo bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Covebo, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Covebo beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Covebo maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Covebo is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Covebo. Covebo deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van Covebo respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van Covebo, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement Covebo. De Privacy Officer (Functionaris Gegevensbescherming, FG), zoals ingesteld conform en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens), creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Covebo hanteert voor gebruikers van de Covebo-website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Covebo altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door Covebo worden verzameld, of wijziging danwel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Covebo daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Covebo via de verschillende media. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij mailprivacy@accentcovebo.nl of per post: Ambachtsstraat 13, 3861RH te Nijkerk onder vermelding van Privacy Statement.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Covebo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-6-2018.

NU AȚI GĂSIT ÎNCĂ LOCUL DE MUNCĂ DORIT?

Informați-vă despre ultimele oferte de muncă prin e-mail, înscrieți-vă la newsletter-ul nostru!

Informați-vă despre ultimele locuri de muncă